Onlangs gezocht

  Algemene Servicevoorwaarden

  (Herziene versie februari 2023)

  In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  • RS: RS Components BV, Stephanie Square Centre, Louizalaan 65, box 11, 1050 Brussel, BTW: BE 0467.850.695, HR Brussel: 637.337
  • Website van RS: de website van RS, die te vinden is op https://benl.rs-online.com/.

  1.             Algemeen

  1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door RS geleverde diensten (de “Diensten”).

  1.2          De specifieke details van de Diensten zullen worden opgenomen in een afzonderlijk document dat door de partijen wordt overeengekomen (het “Voorblad”). Op iedere Dienst zijn specifieke voorwaarden van toepassing (de “Specifieke Servicevoorwaarden”) evenals deze algemene servicevoorwaarden.

  1.3          Deze voorwaarden, de Specifieke Servicevoorwaarden en het Voorblad vormen samen de overeenkomst (de “Overeenkomst”) voor de levering van de Diensten tussen de Klant en RS. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze voorwaarden, het Voorblad en de Specifieke Servicevoorwaarden is de volgende rangorde van toepassing: (a) het Voorblad; (b) de Specifieke Servicevoorwaarden; en (c) deze voorwaarden.

  1.4          Geen andere voorwaarden zijn van toepassing op de levering van Diensten door RS, tenzij schriftelijk overeengekomen door een tekenbevoegde van RS of uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden.

  1.5          Alle beschrijvingen van de Diensten op de website van RS of op een andere manier medegedeeld aan een koper van dergelijke Diensten (de “Klant”) zijn slechts bij benadering bedoeld en maken geen deel uit van deze Overeenkomst. RS is niet aansprakelijk jegens de Klant voor fouten of weglatingen op de website van RS, in de catalogus van RS of in andere reclame-uitingen.

  1.6          De reclame voor Diensten op de website van RS is geen aanbod dat kan worden aanvaard; het is slechts een uitnodiging van RS aan de Klant om een aanbod te doen tot aankoop van Diensten. De aanvaarding door RS van de bestelling van de Klant vindt plaats wanneer RS de prijsstelling aan de Klant op het Voorblad bevestigt, op welk moment een overeenkomst tussen RS en de Klant tot stand komt.

  1.7          Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van producten door RS. Hiervoor gelden aparte voorwaarden.

  1.8          De Klant wordt in het bijzonder gewezen op artikel 7, waarin bepaalde beperkingen van de aansprakelijkheid van RS zijn opgenomen.

  2.             Diensten

  2.1          RS zal zich redelijkerwijs inspannen om de Diensten te leveren:

  i               in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; en

  ii               in overeenstemming met de uitvoeringsdata die op het Voorblad zijn vermeld, waarbij echter geldt dat deze data slechts schattingen zijn en geen definitieve termijnen en RS niet aansprakelijk kan worden gesteld als zij deze data niet haalt.

  3.             Verplichtingen Klant

  3.1          De Klant zal:

  i               zijn medewerking verlenen aan RS in alle zaken die betrekking hebben op de Diensten;

  ii              RS en het personeel van RS tijdig en kosteloos toegang verschaffen tot de terreinen, kantoorgebouwen, data en andere faciliteiten van de Klant zoals redelijkerwijs door RS verlangd;

  iii              alle noodzakelijke licenties en toestemmingen verkrijgen en ervoor zorgen dat deze van kracht blijven, en alle toepasselijke wetgeving naleven zoals vereist om RS in staat te stellen de Diensten te leveren; en

  iv              alle documenten, informatie, zaken en materialen die RS redelijkerwijs nodig heeft in verband met het leveren van de Diensten tijdig aan RS verstrekken en ervoor zorgdragen dat deze juist en volledig zijn.

  3.2          Indien nakoming door RS van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden wordt verhinderd of vertraagd door het handelen of nalaten van de Klant, diens agenten, onderaannemers, adviseurs of werknemers, zal RS, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat haar toekomt, recht hebben op een verlenging van de termijn voor het nakomen van haar verplichtingen gelijk aan de vertraging die door de Klant is veroorzaakt.

  4.             Kosten

  4.1          De kosten voor de Diensten zijn zoals vermeld op het Voorblad.

  4.3          Alle kosten zijn exclusief btw en eventuele andere toepasselijke lokale verkoopbelastingen, die RS zal toevoegen tegen het tarief en op de wijze zoals voorgeschreven door de wet.

  4.3          RS kan de kosten jaarlijks en telkens met ingang van één jaar na de datum van ondertekening van het Voorblad verhogen gebaseerd op de door RS gemaakte kosten, de kosten samenstellend op basis van onderstaande formule:

  P(1) = P(0) * [0.2 + (0.8 x (S1/S0))]

  Waar:

  P(1) is de nieuwe kosten (jaar 1);

  P(0) is de vorige kosten (jaar 0);

  S(1) is het gemiddelde referteloon voor werknemers zoals bepaald door Agoria op jaar 1 (de "Agoria Index" beschikbaar op https://www.agoria.be/nl/data-studies/kosten-prijzen/refertelonen/refertelonen-overzichtstabellen (in het Nederlands) en op https://www.agoria.be/fr/taxonomy/term/696/salaires-de-reference-tableaux-synoptiques (in het Frans)) op de maand voorgaand aan de verjaardag van het Voorblad;

  S(0) is de Agoria Index op jaar 0, op de maand voorgaand aan de verjaardag van het Voorblad.

  4.4          De eerste verhoging wordt van kracht op de eerste verjaardag van de ondertekening van het Voorblad en wordt gebaseerd op het laatste beschikbare cijfer van de Agoria-index.

  5.             Betaling

  5.1          Tenzij anders overeengekomen op het Voorblad, worden alle kosten maandelijks achteraf gefactureerd. RS zal de Klant aan het einde van iedere maand een factuur sturen voor Diensten die in de betreffende maand zijn verricht. De Klant zal de in de factuur genoemde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan RS betalen.

  5.2          Indien enig bedrag niet is betaald op de vervaldatum van de betaling, dan, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel:

  i               worden alle bedragen die nog verschuldigd zijn door de Klant onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande het feit dat dergelijke bedragen anders pas op een latere datum verschuldigd zouden zijn geworden, en

  i               kan RS een vergoeding bij de Klant in rekening brengen als schatting van de door RS gemaakte administratieve en andere extra kosten ten bedrage van €40; en

  ii              kan RS daarnaast rente bij de Klant in rekening brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling (zowel voor als na een eventuele veroordeling), tegen de rentevoet zoals uiteengezet door het Ministerie van Financiën in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties; en

  iii              kan RS de aanvaarding van bestellingen staken en/of verzendingen opschorten tot de betalingen volledig zijn voldaan.

  6.             Garanties en rechtsmiddelen

  6.1          RS garandeert dat de Diensten met redelijke zorg en vakkundigheid zullen worden verleend. Indien een Dienst niet aan deze standaard voldoet, zal RS deze Dienst opnieuw verrichten.

  6.2          De Klant staat geen rechtsmiddel ter beschikking met betrekking tot enige onjuiste opgave die aan hem is gedaan en waarop hij heeft vertrouwd bij het bestellen van de Diensten (tenzij een dergelijke onjuiste opgave op frauduleuze wijze is gedaan), anders dan de rechtsmiddelen die uitdrukkelijk zijn opgenomen in deze voorwaarden.

  6.3          Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, zijn alle impliciete wettelijke of andere garanties en voorwaarden met betrekking tot de levering of niet-levering van Diensten uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel).

  6.4          De Klant erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat de Diensten die hij bestelt geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor hij ze wil gebruiken.

  7.             Aansprakelijkheid

  7.1          Behoudens artikel 7.3, is RS niet aansprakelijk voor (zij het voorvloeiend uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of enige andere verplichting): (a) indirecte of gevolgschade; (b) inkomstenderving; (c) winstderving; (d) productiviteitsverlies; (e) productieverlies; (f) verlies van zaken of verwachte toekomstige zaken; (g) economische schade; of (h) schade aan reputatie of goodwill.

  7.3          Indien, niettegenstaande andere bepalingen in deze voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot artikel 6 (Garanties en rechtsmiddelen) en artikel 7 (Aansprakelijkheid), RS aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van RS jegens de Klant voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden of een bestelling, zij het contractueel, buitencontractueel of anderszins, met betrekking tot (i) enige uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van deze Overeenkomst of een door RS aanvaarde bestelling; (ii) enige plicht van welke aard dan ook die door de wet aan RS wordt opgelegd en voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de bestelling; (iii) enig gebrek in de producten of Diensten; (iv) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; of (v) enige andere schade die voortvloeit uit deze voorwaarden in totaal beperkt tot:

  i               met betrekking tot Diensten die ter plaatse bij de Klant worden verleend, is de aansprakelijkheid van RS voor enige schade aan materiële eigendommen van de Klant beperkt tot €10.000; of

  ii              met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de door de Klant betaalde of te betalen kosten in de 12 maanden voorafgaand aan de schade.

  7.3          Niets in deze voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot dit artikel 7, beperkt of sluit de aansprakelijkheid van RS uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van RS of diens werknemers, agenten of onderaannemers, of voor enige andere zaken die niet wettelijk kunnen worden beperkt of uitgesloten.

  8.             Overmacht

  Een geval van overmacht is een gebeurtenis waarop RS redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, pandemieën, epidemieën, crises of uitbraken, overheidsmaatregelen, verkeersopstoppingen, het uitvallen van een externe lijn of het onvermogen van RS om de diensten, materialen of artikelen aan te schaffen die nodig zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst, behalve tegen verhoogde prijzen). Indien nakoming door RS van (een deel van) haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden wordt verhinderd of beperkt als gevolg van overmacht, is RS gedurende de periode dat de overmacht voortduurt van haar verplichtingen ontheven en is RS gedurende die periode niet aansprakelijk voor enige vertraging en/of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, kan RS de betreffende bestelling annuleren, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid van RS jegens de Klant leidt.

  9.             Intellectuele eigendomsrechten

  9.1          Alle intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van de partij die deze in eigendom heeft of, indien van toepassing, de derde-licentiegevers van die partij.

  9.2          Alle intellectuele eigendomsrechten op alle te leveren producten die door of ten behoeve van RS tot stand zijn gekomen in het kader van de levering van de Diensten zullen vanaf het moment van totstandkoming bij RS berusten en blijven berusten. RS verleent aan de Klant een niet-exclusieve licentie om dergelijke te leveren producten te gebruiken ten behoeve van het ontvangen en gebruiken van de Diensten en de te leveren producten in zijn bedrijf. De Klant zal de in dit artikel 9.2 verleende rechten niet in sublicentie geven, cederen of anderszins overdragen.

  9.3          RS garandeert de Klant niet dat de geleverde Diensten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

  9.4          Alle logo’s, handelsnamen of -merken (de “Merken”) die in eigendom zijn van of gebruikt worden door RS in de uitoefening van haar bedrijf zijn het eigendom van RS of haar licentiegevers. RS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot het gebruik van deze Merken. Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RS deze Merken of vergelijkbare merken te gebruiken.

  10.          Geheimhouding

  10.1        De Klant zal geen informatie in mondelinge, tastbare of gedocumenteerde vorm, of welke vorm dan ook, gebruiken of bekendmaken: (a) die naar zijn aard vertrouwelijk is; of (b) waarvan de Klant weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is; of (c) die door RS als vertrouwelijk is aangemerkt, en die aan de Klant bekend is gemaakt of anderszins ter kennis van de Klant is gekomen of door de Klant is verkregen of ontwikkeld in verband met deze voorwaarden (of het onderwerp daarvan).

  10.2        Dit artikel 10 blijft ook van kracht voor 5 jaar na beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.

  11.          Termijn en beëindiging

  11.1        Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van het Voorblad door de Klant en blijft van kracht voor de duur die op het Voorblad is vermeld, tenzij de Overeenkomst eerder wordt beëindigd in overeenstemming met het bepaalde in deze voorwaarden.

  11.2        Elk der partijen kan deze Overeenkomst opzeggen door de andere partij hiervan minstens negentig (90) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

  11.3        Elk der partijen kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen middels schriftelijke kennisgeving indien de andere partij:

  i               een besluit tot liquidatie neemt of een bevoegde rechtbank de liquidatie of ontbinding van de andere partij gelast;

  ii              het voorwerp is van: (i) stappen die zijn genomen voor onderbewindstelling of de benoeming van een bewindvoerder in het kader van een buitengerechtelijke procedure, (ii) een kennisgeving die is gedaan van het voornemen om een bewindvoerder te benoemen, (iii) stappen die zijn genomen voor de benoeming van een bewindvoerder of curator, of (iv) een procedure door een houder van een zakelijk zekerheidsrecht om bezit te nemen van de activa van die partij of deze te verkopen;

  iii              een regeling of akkoord sluit met haar schuldeisers in het algemeen of bij de bevoegde rechtbank bescherming aanvraagt tegen haar schuldeisers in het algemeen;

  iv             haar bedrijfsactiviteiten gedurende dertig (30) opeenvolgende dagen staakt; of

  v             ophoudt haar schulden te voldoen (binnen de betekenis en interpretatie hiervan onder artikel XX.99 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht).

  11.4        RS kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien de Klant in gebreke is met een betaling die verschuldigd is aan RS.

  11.5        De beëindiging of afloop van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan en de geldigheid van de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van artikelen waarvan het voortbestaan noodzakelijk is voor de interpretatie of de handhaving van deze Overeenkomst.

  11.6        Beëindiging doet geen afbreuk aan opgebouwde rechten of bestaande verplichtingen van de partijen uit hoofde van deze Overeenkomst.

  11.7        Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst zal de Klant:

  i               onmiddellijk alle openstaande facturen en rente van RS aan RS betalen, en met betrekking tot de geleverde Diensten waarvoor geen factuur is ingediend kan RS een factuur indienen die onmiddellijk na ontvangst betaalbaar is; en

  ii              alle vertrouwelijke informatie van RS die hij in zijn bezit heeft, alsmede alle kopieën daarvan, retourneren of, naar keuze van RS, al deze vertrouwelijke informatie vernietigen door alle documenten en andere materialen die hij in zijn bezit of onder zich heeft, of waarover hij zeggenschap heeft, te versnipperen of te verbranden en/of, indien deze zijn opgeslagen op elektronische of magnetische media, deze onherstelbaar wissen en aan RS verklaren dat dit is gebeurd.

  12.          Tegengaan van omkoping

  12.1        De Klant zal (en zal ervoor zorgen dat personen die met hem verbonden zijn of andere personen die Diensten ontvangen in verband met deze voorwaarden) alle toepasselijke wetten, voorschriften en regelgeving met betrekking tot het tegenaan van omkoping en corruptie (de “Relevante Vereisten”) naleven en zal:

  i               geen enkele werknemer, vertegenwoordiger of onderopdrachtnemer van RS (rechtstreeks of onrechtstreeks) ertoe aanzetten om in ruil voor een geschenk, geld of een andere stimulans een concessie te doen of een voordeel te verlenen aan de Klant of een handeling na te laten of te beletten;

  geen handelingen verrichten of nalaten die ertoe leiden dat RS in strijd met de Relevante Vereisten handelt; en

  ii              RS onmiddellijk op de hoogte stellen van elk verzoek of elke vraag naar ongepast financieel of ander voordeel van welke aard dan ook dat de Klant in verband met deze voorwaarden ontvangt.

  12.2        Financiële beperkingen inzake geschenken en entertainment zijn opgenomen in het antiomkopingsbeleid van RS en verdere informatie is op verzoek verkrijgbaar.

  12.3        Elke schending van dit artikel 12 vormt een wezenlijke schending van deze voorwaarden die niet hersteld kan worden.

  13.          Moderne slavernij

  13.1        De Klant zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel plaatsvindt binnen haar toeleveringsketens of eigen bedrijf. Op verzoek van RS zal de Klant aan RS een verklaring overleggen met daarin alle stappen die de Klant in dit kader heeft ondernomen en alle andere informatie die RS redelijkerwijs kan verlangen om een verklaring inzake slavernij en mensenhandel te kunnen opstellen. De Klant zal RS onverwijld informeren indien hij kennis krijgt van daadwerkelijke of vermoedelijke slavernij of mensenhandel in een toeleveringsketen die verband houdt met deze Overeenkomst.

  14.          Gegevensbescherming en klantinformatie

  14.1        Voor de toepassing van dit artikel wordt onder (a) “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” verstaan alle toepasselijke wet- en regelgeving in elk relevant rechtsgebied met betrekking tot het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van: (i) de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) (de “AVG”); (ii) de de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ; en (iii) Boek XII van het Belgische Wetboek Economisch Recht ("Recht van de elektronische economie"); en (iv) de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie; zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, gewijzigd of vervangen; en (b) hebben de termen “Betrokkene”, “Persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerker” en “verwerkingsverantwoordelijke” de betekenis die daaraan is toegekend in de AVG.

  14.2        Partijen zullen bij de verwerking van Persoonsgegevens in verband met deze Overeenkomst de bepalingen en verplichtingen naleven die door de Wetgeving inzake Gegevensbescherming aan hen worden opgelegd.

  14.3        Voor zover een partij Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de andere partij, zal de verwerkende partij: (a) de bepalingen en verplichtingen die door de AVG aan een verwerker worden opgelegd naleven, waaronder de bepalingen in artikel 28 lid 3, onder a tot en met h, die deel uitmaken van en zijn opgenomen in deze Overeenkomst alsof zij volledig in deze Overeenkomst waren uiteengezet en de verwijzing naar “schriftelijke instructies” in artikel 28 lid 3, onder a, zal tevens de bepalingen van deze Overeenkomst omvatten; en (b) geen Persoonsgegevens bekendmaken aan een Betrokkene of een derde, anders dan op schriftelijk verzoek van de andere partij of zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst.

  14.4        Indien een partij een klacht, kennisgeving of mededeling ontvangt die betrekking heeft op de verwerking van Persoonsgegevens door de andere partij of de naleving van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door een der partijen, of indien een inbreuk op Persoonsgegevens wordt vastgesteld bij een der partijen (zoals gedefinieerd in de AVG), zal de betreffende partij de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis stellen en de andere partij redelijke medewerking en bijstand verlenen in verband met een dergelijke klacht, kennisgeving, mededeling of inbreuk op Persoonsgegevens.

  15.          Diversen

  15.1        RS mag te allen tijde haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst cederen, verpanden, in trust geven of bezwaren of hier op enige andere wijze over beschikken zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

  15.2        Een voorgenomen wijziging van deze Overeenkomst is pas geldig als zij schriftelijk is opgesteld (met uitsluiting van e-mail) en is ondertekend door of namens elke partij.

  15.3        Elke kennisgeving van een partij aan de andere partij in verband met deze Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en persoonlijk te worden overhandigd of per gefrankeerde eersteklas post of expresspost te worden verstuurd naar het adres dat aan het begin van de Overeenkomst is vermeld of per-email te worden verzonden aan LegalNotices@rs-components.com, en dient in alle gevallen te worden gericht aan de betreffende partij.

  15.4        Kennisgevingen die persoonlijk worden overhandigd of per e-mail worden verzonden, worden geacht te zijn gedaan op de dag van ontvangst (tenzij kennisgevingen na 17.00 uur worden ontvangen, in welk geval zij op de volgende werkdag worden geacht te zijn gedaan). Kennisgevingen die per gefrankeerde eersteklas post of expresspost worden verzonden, worden geacht twee werkdagen na de datum van verzending te zijn gedaan.

  15.5        Het niet of te laat afdwingen of uitoefenen door een partij van enig recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst of krachtens de wet zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit zo werken dat de afdwinging of uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel op een later tijdstip wordt verhinderd. Een verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending.

  15.6        Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om een samenwerkingsverband of joint venture tussen de partijen tot stand te brengen of een der partijen de bevoegdheid te geven om als gemachtigde van de andere partij op te treden, en geen der partijen is bevoegd om namens de andere partij op te treden, een verplichting aan te gaan of een verklaring of garantie te geven, of om de andere partij op enige andere wijze te binden.

  15.7        Deze Overeenkomst is bindend voor iedere partij en diens respectieve rechtsopvolgers en toegestane vertegenwoordigers.

  15.8        Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht en de Klant onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Brussel, België, maar RS kan deze Overeenkomst afdwingen voor elke rechtbank met rechtsbevoegdheid.

  15.9        Indien enig deel van deze voorwaarden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit onafdwingbaar wordt geacht of onafdwingbaar zou worden geacht indien het op een bepaalde manier zou worden geïnterpreteerd of uitgelegd, dan is het de uitdrukkelijke bedoeling van de partijen dat de betreffende formulering zodanig wordt geïnterpreteerd of uitgelegd dat een dergelijke vaststelling wordt voorkomen en dat, indien er toch sprake is van een dergelijke vaststelling, de rest van de betreffende bepaling zodanig wordt geïnterpreteerd of uitgelegd dat deze volledige rechtskracht heeft.