Onlangs gezocht

  Websitevoorwaarden

  Gebruiksvoorwaarden van de website

  1. Gebruiksvoorwaarden

  De toegang tot en het gebruik van deze website wordt toegekend door RS Components op basis van de onderstaande voorwaarden.

  Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden zonder voorafgaand bericht en moeten dus regelmatig nagekeken worden. Verder gebruik van deze website geldt als aanvaarding van de bijgewerkte of aangepaste voorwaarden.

  2. Auteursrechten

  Alle auteursrechten, handelsmerken, modellenrechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op deze website komen toe aan RS Components of haar licentiehouders. Alle rechten zijn voorbehouden.

  Behalve voor privé-gebruik of intern zakelijk gebruik is het verboden de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook, te reproduceren, over te nemen of te delen met derden. Alle copyrightbepalingen in het originele materiaal moeten behouden worden. De website mag op geen enkele manier gewijzigd, gedisassembleerd of gedecompileerd worden voor commerciële doeleinden.

  De toestemming de site te kopiëren voor persoonlijk en intern zakelijk gebruik houdt echter niet in dat de inhoud geheel of gedeeltelijk mag worden overgenomen in een andere website, een elektronisch zoeksysteem, een publicatie of enig ander werk (op papier, elektronisch of in enige andere vorm). RS Components is niet verantwoordelijk voor downloads van bestanden.

  3. Aansprakelijkheidsbeperking

  RS Components wijst alle garanties, behartigingen of verbintenissen van de hand over:

  (1) de inhoud van deze website (inclusief, maar zonder beperking tot zaken betreft de kwaliteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid van die inhoud). De informatie op de site is geen advies of aanbeveling; of (2) de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verleend via hypertext links of op enige andere manier via deze website ('site van derden').

  RS is niet aansprakelijk voor schade, verliezen (ongeacht dit directe, indirecte of gevolgschade is), uitgaven, passiva, winstverlies of kosten voortvloeiend uit het gebruik van, toegang tot of vertrouwen op de informatie verschaft door haar werknemers, gemachtigden of toeleveranciers met betrekking tot, in of via de website.

  RS Components bekrachtigt, noch bevestigt de inhoud van sites van derden en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites (onder meer, maar zonder beperking tot, de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de bewering dat de inhoud van een site van derden de wet of de rechten van een persoon schendt of obsceen, lasterlijk of schandalig is).

  RS garandeert niet dat de functies, materialen en informatie op deze website (en/of gelinkt naar deze website) ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website of de server vrij zijn van virussen, bugs of andere schadelijke items. De gebruiker van de website is verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief anti-virus en andere veligheidscontroles) om te voldoen aan bijzondere nauwkeurigheids- en veiligheidseisen voor de gegevensinput en -output.

  4. Algemeen

  Als RS haar rechten uit deze bepalingen niet of vertraagd uitvoert of doet gelden, betekent dit niet dat RS afstand doet van dat recht.

  Deze bepalingen vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens Nederlands, Belgisch en Luxemburgs recht. Bij geschillen hebben de rechtbanken van Nederland, België en Luxemburg exclusieve jurisdictie.