Onlangs gezocht

  Algemene Verkoopvoorwaarden RS Components

  (Bijgewerkte versie februari 2023)

  1. Begrippen

  • RS: betekent RS Components Belux, Stephanie Square Centre, Louizalaan 65, box 11, 1050 Brussel, BTW: BE 0467.850.695, HR Brussel: 637.337.
  • Website van RS: betekent de website van RS, die te vinden is op https://benl.rs-online.com/ (in het Nederlands)

  1. Algemeen

  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten op de website van RS die door RS worden aanvaard. Geen andere voorwaarden zijn van toepassing op de levering van producten door RS, tenzij schriftelijk overeengekomen door een tekenbevoegde van RS of uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden.

  2.2 Alle beschrijvingen van de producten op de website van RS of op een andere manier medegedeeld aan een koper van dergelijke producten (de “Klant”) zijn slechts bij benadering bedoeld en maken geen deel uit van de overeenkomst tussen RS en de Klant. RS is niet aansprakelijk jegens de Klant voor fouten of weglatingen op de website van RS, in de catalogus van RS of in andere reclame-uitingen voor producten. De reclame voor producten op de website van RS is geen aanbod dat kan worden aanvaard; het is slechts een uitnodiging van RS aan de Klant om een aanbod te doen tot aankoop van producten. De aanvaarding door RS van de bestelling van de Klant vindt plaats wanneer RS de prijsstelling en de leveringsdata schriftelijk aan de Klant bevestigt, op welk moment een overeenkomst tussen RS en de Klant tot stand komt.

  2.3 Producten met 10-cijferige voorraadnummers die beginnen met “2508...” of “2509...” (producten uit het “Uitgebreid Assortiment”) worden niet door RS op voorraad gehouden. Artikelen in deze voorwaarden die uitdrukkelijk betrekking hebben op producten uit het Uitgebreid Assortiment prevaleren boven strijdige bepalingen elders in deze voorwaarden.

  2.4 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op exporttransacties, noch op Product Plus-producten, waarop afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn.

  2.5 RS is een business-to-business leverancier. De website van RS is bedoeld voor gebruik door zakelijke klanten en niet door particulieren die als consument handelen (“Consumenten”). Niettegenstaande het voorgaande, doet niets in deze voorwaarden afbreuk aan de dwingende rechten van een klant die handelt als Consument.

  2.6 De Klant dient bijzondere aandacht te besteden aan artikel 12, waarin bepaalde beperkingen van de aansprakelijkheid van RS zijn opgenomen.

  3. Prijzen

  3.1 De prijzen van de producten zijn zoals vermeld op de website van RS. RS behoudt zich het recht voor op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen te wijzigen. De Klant wordt erop gewezen dat de prijzen en producten in de gedrukte papieren catalogus aan wijzigingen onderhevig zijn. Actuele informatie is te vinden op de website van RS. In geval van strijdigheid tussen de prijzen voor producten vermeld op de website van RS en de prijzen vermeld in de fysieke catalogus, prevaleren de prijzen vermeld op de website van RS.

  3.2 De prijs van een besteld product is de prijs die op de website van RS wordt vermeld op het moment dat de bestelling door RS wordt aanvaard, behalve voor producten die worden besteld voor levering op een in de toekomst gelegen datum (“termijnbestellingen”). De prijs voor termijnbestellingen kan door RS na de datum van aanvaarding van de bestelling worden gewijzigd door schriftelijke kennisgeving aan de Klant. 3.3 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere toepasselijke plaatselijke verkoopbelastingen, die RS zal toevoegen tegen het tarief dat geldt op de datum van aanvaarding van de bestelling. 3.4 De prijzen van producten uit het Uitgebreid Assortiment zijn zoals vermeld op de website van RS, tenzij schriftelijk overeengekomen met een bevoegde vertegenwoordiger van RS. Kortingen die door RS worden gegeven in verband met standaard voorraadproducten van RS of andere aanbiedingen van RS zijn niet van toepassing op producten uit het Uitgebreid Assortiment. Producten uit het Uitgebreid Assortiment worden afzonderlijk van standaard voorraadproducten gefactureerd.

  4. Bestellen

  4.1 RS behoudt zich het recht voor om handel met een bedrijf of persoon te weigeren. RS kan weigeren een bestelling te aanvaarden, ongeacht of de betaling al dan niet reeds is ontvangen, door de Klant binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling door RS per telefoon, e-mail of fax in kennis te stellen van de niet-aanvaarding. Bovendien kan RS aanvaarde bestellingen annuleren door de Klant hiervan schriftelijk per telefoon, e-mail of fax in kennis te stellen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling door RS. Indien RS een bestelling waarvoor betaling is verricht, weigert of annuleert, betaalt zij de Klant het bedrag zo spoedig mogelijk terug.

  4.2 RS voert bestellingen uit volgens de eisen van de Klant, maar kan vervangende producten leveren wanneer de Klant dit verlangt of wanneer het product door de laatste versie is achterhaald. Voor zover bestellingen niet volledig uit voorraad kunnen worden geleverd, wordt het niet-geleverde deel (naar keuze van de Klant) ofwel in backorder geplaatst om te worden geleverd wanneer RS opnieuw over beschikbare voorraad beschikt, ofwel geannuleerd en aan de Klant terugbetaald.

  4.3 De Klant moet bestellingen plaatsen aan de hand van de voorraadnummers van RS en de prijseenheden die op de website van RS of in de papieren catalogus van RS worden gebruikt, en moet aangeven welke afleveroptie wordt gekozen. Elke bevestiging van een eerdere bestelling door de Klant moet worden voorzien van de vermelding “UITSLUITEND BEVESTIGING” of anderszins duidelijk als een bevestiging worden aangeduid om doublures te voorkomen. Indien de Klant het verkeerde product of aantal producten bestelt, of bestellingen dubbel plaatst, zijn de bepalingen van artikel 13 (Annuleren en retouren) van toepassing.

  5. Levering

  5.1 Behoudens eventuele annulering, vervanging of niet-nakoming van de bestelling van de Klant in overeenstemming met artikel 4 (Bestellen), zal RS de in de bestelling van de Klant gespecificeerde producten leveren. RS kan gebruik maken van derden voor de levering van producten aan Klanten.

  5.2 De afleveropties van de Klant, en de prijzen daarvoor, zijn zoals vermeld op de website van RS op de datum van bestelling of worden aan de Klant medegedeeld op het moment van de bestelling. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de afleveropties en prijzen in de gedrukte papieren catalogus aan wijzigingen onderhevig zijn en dat actuele informatie op de website van RS kan worden gevonden. In geval van strijdigheid tussen de afleveropties en prijzen voor producten vermeld op de website van RS en die vermeld in de gedrukte catalogus, prevaleren de afleveropties en prijzen vermeld op de website van RS.

  5.3 De leveringsprijzen gelden per bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan het gebruikelijke zakelijke adres van de Klant.

  5.4 RS streeft ernaar de producten te leveren in overeenstemming met de tijdstippen en data voor levering die op de website van RS of door de medewerkers van RS worden aangegeven (de “Genoemde Leveringstermijn”), maar de Genoemde Leveringstermijn is slechts een benadering en RS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een eventuele vertraging in de levering. De leveringstermijn vormt geen definitieve termijn. De levering van producten die in de papieren catalogus of op de website van RS gemarkeerd zijn als producten die een speciale behandeling vereisen, kan (wegens de aard van de producten) meer tijd in beslag nemen.

  5.5 Indien een levering niet heeft plaatsgevonden binnen de Genoemde Leveringstermijn, zal RS - mits de Klant RS van deze vertraging op de hoogte heeft gebracht - trachten na te gaan of het product geleverd werd en de Klant op de hoogte brengen van de status van de levering of de nieuwe verwachte leveringstermijn. RS kan ook naar eigen goeddunken de totale leveringskosten aan de Klant terugbetalen. Indien een herziene leveringstermijn niet aanvaardbaar is, kan RS naar eigen goeddunken ook een alternatieve afleveroptie aanbieden. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen van de Klant in geval van niet-tijdige levering.

  5.6 RS streeft ernaar producten uit het Uitgebreid Assortiment te leveren in overeenstemming met de doorlooptijden die voor deze producten op de website van RS zijn gepubliceerd. Al deze doorlooptijden zijn slechts een benadering, en er zijn geen andere afleveropties beschikbaar voor producten uit het Uitgebreid Assortiment. Na de bestelling van de Klant, kan RS de Klant ervan in kennis stellen dat RS niet in staat is een bestelling van producten uit het Uitgebreid Assortiment binnen de gepubliceerde doorlooptijd uit te voeren en kan zij alternatieve mogelijkheden bieden.

  5.7 Voor bestellingen met producten uit het Uitgebreid Assortiment waarbij de totale waarde van de producten uit het Uitgebreid Assortiment in een dergelijke bestelling minder dan €75 bedraagt, worden extra verzend- en administratiekosten in rekening gebracht, zoals gepubliceerd op de website van RS of vermeld op het moment van de bestelling (momenteel €10.95, maar dit kan van tijd tot tijd wijzigen). Voor bestellingen met producten uit het Uitgebreid Assortiment waarbij de totale waarde van de producten uit het Uitgebreid Assortiment in een dergelijke bestelling €75 of meer bedraagt, worden geen extra verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Deze verzend- en administratiekosten gelden per bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten uit het Uitgebreid Assortiment, en zullen worden toegepast op de eerste levering van producten uit het Uitgebreid Assortiment op grond van de betreffende bestelling.

  6. Inspectie, vertraagde levering en niet-levering

  6.1 De Klant moet de producten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de levering of afhaling inspecteren. De Klant moet RS binnen 30 dagen na de datum van levering of afhaling of, in het geval van onderstaand punt iv, de Genoemde Leveringstermijn of enige bijgestelde geschatte datum van levering, gedetailleerd in kennis stellen van

  i Elk gebrek in het product dat bij redelijk onderzoek aan het licht komt. In dat geval zal RS naar eigen keuze de producten vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. In elk geval moet de Klant de pakketten weigeren die hem in beschadigde toestand worden geleverd;

  ii Elk tekort aan geleverde producten. In dat geval zal RS naar eigen goeddunken de niet-geleverde producten leveren of de prijs van de niet-geleverde producten terugbetalen;

  iii Elke levering van producten die niet overeenkomt met de bestelling. In dat geval zal RS naar eigen keuze de producten vervangen of de aankoopprijs terugbetalen; of

  iv Elke niet-levering van de producten (in welk geval de uiterste termijn binnen 10 dagen na de geschatte verzenddatum ligt). In dat geval zal RS de niet-geleverde producten leveren of de prijs van de niet-geleverde producten terugbetalen.

  6.2 Indien de Klant nalaat een dergelijke kennisgeving te verstrekken, worden de producten afdoende geacht in alle opzichten in overeenstemming te zijn met de bestelling en vrij te zijn van zichtbare gebreken, en wordt de Klant geacht de producten dienovereenkomstig te hebben aanvaard. De registratie door RS van de verzonden producten (met inbegrip van de hoeveelheid) geldt als afdoend bewijs dat de Klant de producten heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs van de Klant.

  6.3 De hierboven uiteengezette rechtsmiddelen zijn de exclusieve rechtsmiddelen van de Klant in geval van niet-levering of gebrekkige levering van producten, of in geval van zichtbare gebreken aan de producten of levering van producten die niet in overeenstemming zijn met de bestelling.

  7. Betaling

  7.1 Indien RS geen krediet aan de Klant heeft verleend, zijn de betalingsvoorwaarden contant bij bestelling.

  7.2 Kredietvoorwaarden zijn beschikbaar (afhankelijk van bevredigende referenties en naar eigen goeddunken van RS). Als er krediet is verleend, zal RS bij de aanvaarding van de bestelling van een Klant aan die Klant een factuur sturen. Deze factuur wordt per e-mail in pdf-formaat verstuurd, tenzij anders overeengekomen tussen RS en de Klant. De Klant betaalt de prijs van het product uiterlijk op de 20e dag van de maand die volgt op de maand waarin de producten worden verzonden. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige verrekening, korting of tegenvordering.

  7.3 Indien enig bedrag niet is betaald op de vervaldatum van de betaling, dan, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel:

  i worden alle bedragen die nog verschuldigd zijn door de Klant onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande het feit dat dergelijke bedragen anders pas op een latere datum verschuldigd zouden zijn geworden, en

  ii kan RS een vergoeding bij de Klant in rekening brengen als schatting van de door RS gemaakte administratieve en andere extra kosten ten bedrage van €40; en

  iii kan RS daarnaast rente bij de Klant in rekening brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling (zowel voor als na een eventuele veroordeling), tegen de rentevoet zoals uiteengezet door het Ministerie van Financiën in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties; en

  iv kan RS de aanvaarding van bestellingen staken en/of verzendingen opschorten tot de betalingen volledig zijn voldaan.

  8. Risico en eigendom

  8.1 In het geval van producten die op het terrein van de Klant moeten worden geleverd, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op de Klant over bij de levering, tenzij de Klant ten onrechte nalaat de producten in ontvangst te nemen, in welk geval het risico op de Klant overgaat op het moment dat RS heeft getracht de producten te leveren. Voor producten die de Klant laat afhalen aan een verkooppunt van RS, gaat het risico van beschadiging of verlies van de producten over op de Klant op het moment van afhaling.

  8.2 Eigendom van de geleverde producten gaat pas op de Klant over, wanneer de aankoopprijs van de producten en alle andere aan RS verschuldigde bedragen volledig zijn betaald (in contanten of vrijgemaakte middelen). Indien de Klant te laat is met de betaling van enig bedrag aan RS, dan heeft RS recht op de onmiddellijke teruggave van alle producten waarvan de eigendom niet op de Klant is overgegaan. De Klant machtigt RS en haar vertegenwoordigers om in dergelijke omstandigheden dergelijke producten terug te vorderen.

  8.3 Indien RS de producten opeist of terughaalt, zal dit de Klant niet automatisch ontslaan van zijn verplichting om de volledige prijs te betalen en de producten in ontvangst te nemen, en zal dit RS het recht niet ontnemen de volledige prijs te vorderen.

  9. Product- en beschikbaarheidsinformatie

  9.1 RS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving producten uit de handel te nemen of wijzigingen in het ontwerp aan te brengen als onderdeel van haar voortdurende programma voor productverbetering, of om de beschikbaarheid van producten te verbeteren, en dergelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden tijdens de volledige levensduur van een catalogus van RS. De meest actuele informatie over de beschikbaarheid en het ontwerp van de producten die RS levert, is te vinden op de website van RS.

  9.2 Tenzij schriftelijk anders is bevestigd, mag niets op de website van RS of in een catalogus van RS worden beschouwd als een weergave van de bron van herkomst, vervaardiging of productie van de producten of een onderdeel daarvan.

  10. Garanties en rechtsmiddelen

  10.1 RS garandeert dat geen van de van haar gekochte producten wezenlijke gebreken vertoont.

  10.2 Indien een dergelijk product wezenlijke gebreken vertoont, zal RS (naar eigen keuze) het product vervangen of herstellen of de aankoopprijs terugbetalen, behoudens de bepalingen van artikel 5 (Levering) betreffende gebreken die bij levering zichtbaar zijn.

  10.3 Deze garanties zijn niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, het niet opvolgen van de productinstructies, of reparaties of wijzigingen die zonder toestemming van RS zijn uitgevoerd.

  10.4 De rechtsmiddelen die in dit artikel 10 worden uiteengezet, zijn de enige rechtsmiddelen van de Klant in geval van een schending van de garantie en met betrekking tot de levering of niet-levering van producten.

  10.5 De in dit artikel 10 beschreven rechtsmiddelen zijn slechts beschikbaar op voorwaarde dat:

  i een claim schriftelijk bij RS wordt ingediend vóór de retournering van een gebrekkig product en binnen 12 maanden na de oorspronkelijke verzenddatum, of binnen een andere periode die door RS voor specifieke producten van tijd tot tijd schriftelijk kan worden aangegeven (met dien verstande dat voor bepaalde RS PRO-producten deze periode kan variëren van 12 tot 36 maanden, zoals vermeld op de website van RS); en

  ii de Klant de betreffende producten retourneert of zich ervan ontdoet, of ze ter beschikking stelt voor afhaling door RS, in overeenstemming met de instructies van RS en behoorlijk verpakt. In het bijzonder moet de Klant bij elke retournering een retournummer van RS verkrijgen en dit op alle papierwerk vermelden, evenals het oorspronkelijke factuurnummer met betrekking tot de producten en de aard van het beweerde gebrek.

  10.6 Wanneer de Klant gebrekkige producten retourneert op een andere wijze dan in overeenstemming met deze bepalingen, kan RS deze producten weigeren en op kosten van de Klant aan de Klant terugzenden.

  10.7 Producten die door RS zijn vervangen, worden eigendom van RS. De eigendom van de vervangende producten gaat over op de Klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 (Risico en eigendom), en de garantieperiode van het vervangende product is gelijk aan de resterende garantieperiode van het gebrekkige product.

  10.8 De Klant staat geen rechtsmiddel ter beschikking met betrekking tot enige onjuiste opgave die aan hem is gedaan en waarop hij heeft vertrouwd bij het bestellen van de producten (tenzij een dergelijke onjuiste opgave op frauduleuze wijze is gedaan), anders dan de rechtsmiddelen die uitdrukkelijk zijn opgenomen in deze voorwaarden.

  10.9 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, zijn alle impliciete wettelijke of andere garanties en voorwaarden met betrekking tot de levering of niet-levering van producten uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel).

  10.10 De Klant erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat de producten die hij bestelt geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor hij ze wil gebruiken.

  11. Exportcontrole en gebruiksbeperkingen

  11.1 Bepaalde door RS verkochte producten zijn onderworpen aan regelgeving inzake exportcontrole van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en andere landen (“Exportwetgeving”). De Klant zal dergelijke Exportwetgeving naleven en elke vergunning of machtiging verkrijgen die vereist is om de producten over te dragen, te exporteren, te wederexporteren of te importeren.

  11.2 De Klant zal de producten niet direct of indirect verkopen, laten verkopen, van de hand doen, exporteren, wederexporteren of anderszins leveren aan landen of entiteiten waarvoor sancties of embargo’s gelden van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie of andere landen.

  11.3 De Klant verklaart dat de van RS gekochte producten niet zullen worden gebruikt, verkocht of opgenomen in producten die direct of indirect worden gebruikt bij het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens, overbrengingsmiddelen en systemen daarvoor, of bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens.

  11.4 De door RS verkochte producten worden niet aanbevolen of toegelaten voor gebruik in life support, chirurgische implantatie, nucleaire of vliegtuigtoepassingen of voor gebruik of toepassing waarbij het falen van één component aanzienlijke schade aan personen of eigendom zou kunnen toebrengen.

  11.5 De classificatie van producten voor exportdoeleinden, met inbegrip van ECCN- en geharmoniseerde tariefcodes, is uitsluitend voor intern gebruik van RS bestemd. Dergelijke informatie wordt door RS te goeder trouw verstrekt op basis van de informatie waarover zij beschikt op het moment van de samenstelling. RS garandeert niet dat deze informatie actueel of correct is en kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant voor enige vorm van verlies of schade die de Klant lijdt als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie. Het gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico van de Klant, zonder enig recht op verhaal jegens RS. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke exportwetgeving, met inbegrip van de bepaling van de juiste classificatie van een artikel op het moment van verdere export.

  12. Aansprakelijkheid

  12.1 Behoudens artikel 12.3, is RS niet aansprakelijk voor (zij het voorvloeiend uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of enige andere verplichting): (a) indirecte of gevolgschade; (b) inkomstenderving; (c) winstderving; (d) productiviteitsverlies; (e) productieverlies; (f) verlies van zaken of verwachte toekomstige zaken; (g) economische schade; of (h) schade aan reputatie of goodwill.

  12.2 Indien, behoudens andere bepalingen in deze voorwaarden, enige aansprakelijkheid op RS zou rusten, is de aansprakelijkheid van RS jegens de Klant die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of een bestelling, zij het contractueel, buitencontractueel of anderszins, in totaal beperkt tot €10.000 of de totale waarde van de bestelling, naargelang welke waarde groter is.

  12.3 Niets in deze voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot dit artikel 12, beperkt of sluit de aansprakelijkheid van RS uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van RS of diens werknemers, agenten of onderaannemers, of voor enige andere zaken die niet wettelijk kunnen worden beperkt of uitgesloten.

  13. Annuleren en retouren zonder gebreken

  13.1 RS kan naar eigen goeddunken schriftelijk toestaan dat een bestelling wordt geannuleerd wanneer het product geen gebreken vertoont, met dien verstande dat RS de door RS gemaakte kosten op de Klant verhaalt en de in dit artikel 13 vermelde verwerkingskosten worden voldaan.

  13.2 In geval van annulering van slechts een deel van een bestelling kan RS de Klant het verschil factureren tussen de verkoopprijs per eenheid die van toepassing is op de hoeveelheid die daadwerkelijk werd verzonden tot op het moment van de annulering en de bestelde hoeveelheid.

  13.3 Voor Klanten die geen Consument zijn, kunnen verwerkingskosten in rekening worden gebracht voor alle producten die worden geretourneerd, anders dan vanwege gebreken die onder de garantiebepalingen van artikel 10 vallen.

  13.4 Klanten mogen alleen producten aan RS retourneren en een krediet, terugbetaling of vervanging ontvangen onder de volgende voorwaarden:

  i De Klant moet contact opnemen met RS om een retournummer te verkrijgen (te vermelden op al het relevante papierwerk)

  ii Retouren moeten plaatsvinden binnen 30 dagen na de datum van levering (zoals vermeld op de leveringsdocumenten) of afhaling van het (de) product(en).

  iii De producten moeten in hun oorspronkelijke staat en verpakking aan RS worden geretourneerd, en wel in een zodanige staat dat ze onmiddellijk geschikt zijn voor wederverkoop;

  iv De Klant moet alle specifieke instructies volgen die op de website van RS bij elk product zijn vermeld met betrekking tot de retournering ervan naar RS;

  v De producten moeten naar behoren verpakt en duidelijk gelabeld naar de retourafdeling van RS worden teruggestuurd; en

  vi De Klant moet het retournummer vermelden op het te retourneren pakket.

  13.5 Wanneer de Klant producten naar RS terugzendt die niet in overeenstemming zijn met bovenstaande bepalingen (i) - (vi) van artikel 13.4 (bijvoorbeeld na het verstrijken van de retourtermijn of in een ongeschikte staat) kan RS weigeren de retourzending te aanvaarden en de producten op kosten van de Klant naar de Klant terugzenden of kan RS verwerkingskosten in rekening brengen die betrekking hebben op de werkelijke kosten van de herverwerking.

  13.6 Dit retourbeleid voor producten zonder gebreken is niet van toepassing op software, gekalibreerde producten, productieverpakkingen, niet in de catalogus opgenomen producten, producten uit het Uitgebreid Assortiment, speciaal vervaardigde producten en alle producten die als niet-annuleerbaar (NC) of niet-retourneerbaar (NR) zijn gekenmerkt. Bovendien aanvaardt RS geen geretourneerde ESD-gevoelige apparaten waarvan de oorspronkelijke RS ESD-afschermingsverpakking niet meer intact is, bijv. als de zak geopend en opnieuw geseald is of als meerdere zakken aan elkaar geniet zijn.

  13.7 RS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan producten tijdens het vervoer van de Klant naar RS, wanneer RS niet voor de ophaaldiensten heeft gezorgd.

  14. Overmacht

  Een geval van overmacht is een gebeurtenis waarop RS redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, pandemieën, epidemieën, crises of uitbraken, overheidsmaatregelen, verkeersopstoppingen, het uitvallen van een externe lijn, of het onvermogen van RS om de materialen of artikelen aan te schaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behalve tegen verhoogde prijzen). Indien nakoming door RS van (een deel van) haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden wordt verhinderd of beperkt als gevolg van overmacht, is RS gedurende de periode dat de overmacht voortduurt van haar verplichtingen ontheven en is RS gedurende die periode niet aansprakelijk voor enige vertraging en/of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, kan RS de betreffende bestelling annuleren, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid van RS jegens de Klant leidt.

  15. Intellectuele eigendomsrechten

  15.1 De Klant erkent dat RS en haar licentiegevers eigenaar zijn van de intellectuele eigendomsrechten op de website van RS, de catalogi van RS, de inhoud van de catalogus en de voorraadnummers, en dat de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RS verboden is.

  15.2 RS garandeert de Klant niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

  16. Tegengaan van omkoping

  16.1 De Klant zal (en zal ervoor zorgen dat personen die met hem verbonden zijn of andere personen die goederen kopen in verband met deze voorwaarden) alle toepasselijke wetten, voorschriften en regelgeving met betrekking tot het tegenaan van omkoping en corruptie (de “Relevante Vereisten”) naleven en zal:

  i geen enkele werknemer, vertegenwoordiger of onderopdrachtnemer van RS (rechtstreeks of onrechtstreeks) ertoe aanzetten om in ruil voor een geschenk, geld of een andere stimulans een concessie te doen of een voordeel te verlenen aan de Klant of een handeling na te laten of te beletten;

  ii geen handelingen verrichten of nalaten die ertoe leiden dat RS in strijd met de Relevante Vereisten handelt; en

  iii RS onmiddellijk op de hoogte stellen van elk verzoek of elke vraag naar ongepast financieel of ander voordeel van welke aard dan ook dat de Klant in verband met deze voorwaarden ontvangt.

  16.2 Financiële beperkingen inzake geschenken en entertainment zijn opgenomen in het antiomkopingsbeleid van RS en verdere informatie is op verzoek verkrijgbaar.

  16.3 Elke schending van dit artikel 16 vormt een wezenlijke schending van deze voorwaarden die niet hersteld kan worden.

  17. Gegevensbescherming en klantinformatie

  17.1 Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

  18. Diversen

  Afstandsverklaring 18.1 Het niet of te laat afdwingen of uitoefenen door een partij van enig recht of rechtsmiddel krachtens deze voorwaarden of krachtens de wet zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit zo werken dat de afdwinging of uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel op een later tijdstip wordt verhinderd. Een verklaring van afstand van een schending van deze voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending.

  Wijzigingen

  18.2 Een voorgenomen wijziging van deze voorwaarden is pas geldig als zij schriftelijk is opgesteld (met uitsluiting van e-mail) en is ondertekend door of namens elke partij. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  18.3 De overeenkomst tussen RS en de Klant op basis van deze voorwaarden, zoals van toepassing op elke bestelling van de Klant, wordt beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht en de Klant onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Brussel, België, maar RS kan de overeenkomst afdwingen voor elke rechtbank met rechtsbevoegdheid.

  18.4 Klanten die Consument zijn, kunnen eventuele geschillen met RS ter beslechting voorleggen aan het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  18.5 Indien enig deel van deze voorwaarden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit onafdwingbaar wordt geacht of onafdwingbaar zou worden geacht indien het op een bepaalde manier zou worden geïnterpreteerd of uitgelegd, dan is het de uitdrukkelijke bedoeling van de partijen dat de betreffende formulering zodanig wordt geïnterpreteerd of uitgelegd dat een dergelijke vaststelling wordt voorkomen en dat, indien er toch sprake is van een dergelijke vaststelling, de rest van de betreffende bepaling zodanig wordt geïnterpreteerd of uitgelegd dat deze volledige rechtskracht heeft..