ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RS COMPONENTS

         

 Alle bestellingen die RS aanvaardt, zijn onderworpen aan de onderstaande Verkoopvoorwaarden:

(Bijgewerkte versie juli 2018)

1.             Algemeen

 1. Alle bestellingen van producten en diensten die worden gedaan op de website van RS https://benl.rs-online.com/ (de “Website van RS”) en die worden aanvaard door RS Components Benelux (“RS”), zijn onderworpen aan deze verkoopvoorwaarden. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing op de levering van producten en diensten door RS, tenzij een gemachtigde ondertekenaar van RS hier schriftelijk mee heeft ingestemd of tenzij er in deze verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Alle beschrijvingen van de producten en diensten op de Website van RS of die op enige andere wijze zijn gecommuniceerd aan een koper van dergelijke producten en diensten (de “Klant”) zijn slechts bij benadering en maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen RS en de Klant. RS is niet aansprakelijk jegens de Klant voor fouten of nalatigheden op de Website van RS, in de catalogus van RS of in een andere productadvertentie. De publicatie van producten en diensten op de Website van RS is geen aanbod dat kan worden aanvaard. Het is slechts een uitnodiging van RS aan de Klant om een aanbod te doen voor het kopen van producten en diensten. RS aanvaardt de bestelling van de Klant als het de prijs en de leveringsdata schriftelijk bevestigt aan de Klant. Op dat moment ontstaat er een overeenkomst tussen RS en de Klant.

 3. RS heeft producten met voorraadnummers van tien cijfers die beginnen met '2508…' of '2509…' (Producten uit het uitgebreide assortiment) niet op voorraad. Bepalingen in deze verkoopvoorwaarden die uitdrukkelijk verband houden met Producten uit het uitgebreide assortiment prevaleren boven strijdige bepalingen elders in deze verkoopvoorwaarden.
 4. Deze verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op exporttransacties of op Producten van Product Plus. Hiervoor gelden aparte verkoopvoorwaarden.

 5. RS is een business-to-business leverancier. De Website van RS is bedoeld voor zakelijke klanten en niet voor particulieren die optreden als consumenten (“Consumenten”). Niettegenstaande het voorgaande heeft niets in deze verkoopvoorwaarden invloed op de wettelijke rechten van een Klant die handelt als consument.
 6. De Klant dient artikel 11 goed te bestuderen, daar hierin bepaalde beperkingen van de aansprakelijkheid van RS uiteen worden gezet.

2.             Prijzen

 1. De prijzen van de producten en diensten staan op de Website van RS. RS behoudt zich het recht voor prijzen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de prijzen en producten uit de gedrukte catalogus gewijzigd kunnen worden. Actuele informatie is te vinden op de Website van RS. In geval van strijdigheid tussen de prijzen van producten op de Website van RS en de prijzen uit de fysieke catalogus, prevaleren de prijzen op de Website van RS.
 2. De prijs van bestelde producten of diensten is de prijs die op de Website van RS staat op het moment dat RS de bestelling aanvaardt, behoudens voor producten of diensten die besteld zijn met levering op een specifieke datum in de toekomst (“vooruitbestellingen”). RS kan de prijs voor vooruitbestellingen middels een schriftelijke kennisgeving aan de Klant wijzigen na de datum waarop de bestelling wordt aanvaard.
 3. Alle prijzen zijn exclusief btw. RS voegt de btw op de datum waarop de bestelling wordt aanvaard toe tegen het geldende tarief.

 4. De prijzen van Producten uit het uitgebreide assortiment staan op de Website van RS, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen met een gemachtigde vertegenwoordiger van RS. Kortingen die RS geeft voor producten die RS standaard op voorraad heeft of andere aanbiedingen van RS zijn niet van toepassing op Producten uit het uitgebreide assortiment. Producten uit het uitgebreide assortiment worden apart gefactureerd van producten die RS standaard op voorraad heeft.

3.             Bestellen

 1. RS behoudt zich het recht voor te weigeren om zaken te doen met een onderneming of persoon. RS kan weigeren bestellingen te aanvaarden, ongeacht of er een betaling is ontvangen, door de Klant hier binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling telefonisch, per e-mail of per fax van in kennis te stellen. Bovendien kan RS aanvaarde bestellingen annuleren door de Klant hier binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling telefonisch, per e-mail of per fax van in kennis te stellen. Als RS een bestelling weigert of annuleert waarvoor een betaling is ontvangen, betaalt het de Klant dit bedrag zo spoedig mogelijk terug.
 2. RS levert bestellingen naar wens van de Klant, maar kan vervangende producten leveren als de Klant hierom vraagt of als het product is vervangen door de recentste versie. Voor zover bestellingen niet volledig kunnen worden geleverd uit de voorraad, wordt het restant ofwel als back order geplaatst die wordt geleverd als RS weer voorraad heeft of geannuleerd en terugbetaald aan de Klant.

 3. De Klant dient bestellingen in te dienen met gebruik van de voorraadnummers van RS en de prijseenheden die worden gebruikt op de Website van RS of in de gedrukte catalogus, en dient te vermelden welke leveringsoptie er wordt gevraagd. Iedere bevestiging van een eerdere bestelling door de Klant dient de woorden 'UITSLUITEND TER BEVESTIGING' te vermelden of op andere wijze duidelijk een bevestiging te zijn om doublures te voorkomen. Als de Klant het verkeerde product of het verkeerde aantal producten bestelt, of dubbele bestellingen doet, zijn de bepalingen van artikel 12 (Annuleren en retourneren) van toepassing.

4.             Levering

 1. RS levert de producten die worden vermeld in de bestelling van de Klant met inachtneming van eventuele annuleringen, vervangingen of niet-levering van bestellingen van de Klant overeenkomstig artikel 3 (Bestellen). RS kan externe leveranciers inzetten om de producten aan Klanten te leveren.
 2. De afleveropties van de Klant en de prijzen hiervan zijn die zoals vermeld op de Website van RS op de besteldatum of worden op het moment van de bestelling gecommuniceerd aan de Klant. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de afleveropties en -prijzen uit de gedrukte catalogus gewijzigd kunnen worden. Actuele informatie is te vinden op de Website van RS. In geval van strijdigheid tussen de afleveropties en -prijzen van producten op de Website van RS en die uit de gedrukte catalogus, prevaleren de afleveropties en -prijzen op de Website van RS.

 3. De leveringsprijzen gelden per bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten. De levering geschiedt op het gebruikelijke handelsadres van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. RS streeft ernaar de producten te leveren conform de tijden en data die zijn opgegeven op de Website van RS of door werknemers van RS (de 'Opgegeven leveringstermijnen'), maar de Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en RS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering. De leveringstijd is niet van wezenlijk belang. Producten waarvan in de gedrukte catalogus of op de Website van RS is aangegeven dat hiervoor (vanwege de aard van de producten) een speciale behandeling vereist is, hebben een langere leveringstermijn.

 5. Als een levering niet is gedaan binnen de opgegeven leveringstermijn, dan verifieert RS na door de Klant in kennis te zijn gesteld van deze vertraging of het product is geleverd en stelt het de Klant in kennis van de status van de levering of van de nieuwe verwachte leveringstijd. RS heeft eveneens het recht om de Klant naar eigen goeddunken de volledige bezorgkosten terug te betalen. Als een herziene leveringstermijn niet aanvaardbaar is, kan RS naar eigen goeddunken ook een alternatieve leveringsoptie aanbieden. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen wegens vertraagde levering van de Klant.

 6. RS streeft ernaar om Producten uit het uitgebreide assortiment te leveren conform de leveringstermijnen die op de Website van RS staan. Al deze leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en er zijn geen andere leveringsopties voor Producten uit het uitgebreide assortiment. Na de bestelling van de Klant kan RS de Klant ervan in kennis stellen als RS niet in staat is om een bestelling van Producten uit het uitgebreide assortiment binnen de vermelde leveringstermijn te leveren en kan RS alternatieve opties aanbieden.

5.             Controle, vertraagde levering en niet-levering

 1. De Klant dient de producten zo spoedig mogelijk na de levering te controleren. De Klant dient RS binnen dertig dagen na de leveringsdatum of, in geval van het onderstaande punt iv, na de Opgegeven leveringstermijn of een verwachte leveringstijd gedetailleerd in kennis te stellen van:

  1. gebreken van het product die zichtbaar zijn bij een redelijke controle. In dit geval dient RS de producten naar eigen goeddunken te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen. De Klant dient in ieder geval pakketten te weigeren die in beschadigde staat worden geleverd;
  2. tekortkomingen van de geleverde producten. In dit geval dient RS naar eigen goeddunken de niet geleverde producten te leveren of de prijs van de niet geleverde producten terug te betalen;

  3. producten die niet conform de bestelling zijn geleverd. In dit geval dient RS de producten naar eigen goeddunken te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen;

  4. of het niet-leveren van de producten (in dit geval is de termijn tien dagen na de verwachte verzendingsdatum). In dit geval dient RS de niet geleverde producten te leveren of de prijs van de niet geleverde producten terug te betalen.

 2. Als de Klant verzuimt een dergelijke kennisgeving te verzenden, worden alle producten geacht in alle opzichten overeen te stemmen met de bestelling en geen zichtbare gebreken te bevatten, en wordt de Klant geacht de producten dienovereenkomstig te hebben aanvaard. Het document van RS met de verzonden producten (inclusief de hoeveelheid) is afdoende bewijs van de producten die de Klant heeft ontvangen, tenzij de Klant het tegendeel bewijst.
 3. De hierboven uiteengezette rechtsmiddelen zijn de exclusieve rechtsmiddelen van de Klant wegens niet-levering of onvoldoende levering van producten, of wegens zichtbare gebreken van de producten of een levering van de producten die niet overeenstemt met de bestelling. RS is niet aansprakelijk voor gevolgschade of andere schade of voor kosten (waaronder juridische kosten), uitgaven, verplichtingen, winstderving, zakelijke of economische verliezen, verlies van goodwill, schadevergoeding, vorderingen, verzoeken, procedures, vonnissen of andere kosten die voortkomen uit deze omstandigheden.

6.             Betaling

 1. Als RS de Klant geen krediet heeft verleend, dan dient de betaling in contanten te geschieden bij de bestelling.
 2. Er zijn kredietvoorwaarden beschikbaar (afhankelijk van bevredigende referenties en naar goeddunken van RS). Als er krediet is verleend, verzendt RS de Klant bij aanvaarding van de bestelling een factuur. Deze factuur wordt per e-mail gestuurd als pdf-document, tenzij RS en de Klant anders zijn overeengekomen. De Klant dient de prijs van de producten of diensten te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekeningen, inhoudingen of tegenvorderingen.

 3. Als een bedrag op de vervaldatum niet is betaald, gelden de volgende punten zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen:

  1. Alle op dat moment openstaande bedragen van de Klant zijn onverwijld verschuldigd, niettegenstaande het feit dat deze bedragen anders pas later verschuldigd zouden zijn; en
  2. RS kan de Klant een compensatie in rekening brengen als schatting van administratieve en andere onnodige kosten die RS heeft gemaakt van 15% van de openstaande hoofdsom; en

  3. RS kan de Klant eveneens rente in rekening brengen vanaf de vervaldatum tot het moment dat de betaling volledig is voldaan (zowel voor als na een vonnis) over het onbetaalde bedrag tegen een in dat land geldende wettelijke rente.

7.             Risico en eigendom

 1. Indien er producten dienen te worden geleverd op het terrein van de Klant, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten bij levering over op de Klant, tenzij de Klant ten onrechte verzuimt de producten in ontvangst te nemen, in welk geval dit risico overgaat op de Klant op het moment dat RS heeft getracht de producten te leveren. 
 2. De eigendom van geleverde producten gaat pas na de volledige betaling van de aankoopprijs van de producten en alle andere aan RS verschuldigde bedragen over op de Klant (in contanten of beschikbare middelen). Als de Klant een bedrag te laat aan RS betaalt, heeft RS recht op de onmiddellijke retournering van alle producten waarvan de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant. De Klant machtigt RS en zijn agenten om deze producten onder deze omstandigheden terug te halen en om het terrein van de Klant voor dit doel te betreden.

 3. Een verzoek om of het terughalen van de Producten door RS vormen op zichzelf geen kwijting van de aansprakelijkheid van de Klant om de gehele prijs te betalen en de producten te ontvangen of van het recht van RS om in rechte de gehele prijs te vorderen.

8.             Product- en beschikbaarheidsinformatie

 1. RS behoudt zich het recht voor om uit hoofde van zijn programma voor voortdurende productverbetering of voor een betere beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met een product of het ontwerp te veranderen, en deze wijzigingen kunnen plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van een catalogus van RS. Actuele informatie over de beschikbaarheid en het ontwerp van de producten die RS levert, staat op de Website van RS.
 2. Tenzij er schriftelijk anders is bevestigd, dient niets op de Website van RS of in een catalogus van RS te worden opgevat als verklaring van de herkomst, fabricage of productie van producten of een deel daarvan.

9.             Garanties en rechtsmiddelen

 1. RS garandeert dat geen van de producten die van RS worden gekocht gebrekkig is.

 2. Als een product wel gebrekkig is en met inachtneming van de bepalingen van artikel 5 (Controle, vertraagde levering en niet-levering) aangaande gebreken die zichtbaar zijn bij de levering, vervangt of repareert RS het product of betaalt het de aankoopprijs terug (naar eigen goeddunken).

 3. RS garandeert dat diensten die van RS worden gekocht en waarnaar wordt verwezen in artikel 13 (Diensten) met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid worden verleend. Als een dergelijke dienst hier niet aan voldoet, verleent RS naar eigen goeddunken de dienst opnieuw of levert het de Klant kosteloos een vervangend product in plaats van het gebrekkige product.

 4. Deze garanties zijn niet van toepassing op gebreken die voortkomen uit oneigenlijk gebruik, verzuim om de productinstructies na te leven, of reparaties of wijzigingen die zijn gedaan zonder goedkeuring van RS.

 5. De rechtsmiddelen die uiteen zijn gezet in het onderhavige artikel 9 zijn de enige rechtsmiddelen van de Klant wegens schending van garanties en wat betreft het al dan niet leveren van producten en/of diensten.

 6. De beschikbaarheid van de rechtsmiddelen die uiteen zijn gezet in het onderhavige artikel 9 is afhankelijk van:

  1. een schriftelijke vordering jegens RS voorafgaand aan de retournering van een gebrekkig product, binnen twaalf maanden na de originele verzendingsdatum of dienstverleningsdatum of andere periodes die RS van tijd tot tijd schriftelijk vermeldt voor specifieke producten of diensten; en

  2. de retournering of verkoop van de desbetreffende producten door de Klant of als RS deze op kan halen, overeenkomstig de instructies van RS en naar behoren verpakt. Om producten te retourneren dient de Klant een retournummer te verkrijgen van RS en dit te vermelden op alle papieren, evenals het oorspronkelijke factuurnummer van de producten en de aard van een geclaimd gebrek.

 7. Als de Klant gebrekkige producten anders dan conform deze bepalingen retourneert, heeft RS het recht deze producten te weigeren en op kosten van de Klant aan de Klant te retourneren.

 8. Producten die worden vervangen door RS worden eigendom van RS. De eigendom van vervangende producten gaat over op de Klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 (Risico en eigendom), en de garantieperiode voor het vervangende product is de nog niet verstreken garantieperiode van het gebrekkige product.

 9. De Klant heeft geen rechtsmiddel voor onjuiste verklaringen die aan hem zijn afgelegd en waarop hij zich heeft verlaten bij het bestellen van producten en/of diensten (tenzij deze onjuiste verklaring frauduleus is afgelegd), anders dan de rechtsmiddelen die uitdrukkelijk uiteen zijn gezet in deze verkoopvoorwaarden.

 10. Behoudens zoals uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopvoorwaarden, zijn alle impliciete garanties, (wettelijke of andere) voorwaarden met betrekking tot het al dan niet leveren van producten en/of diensten uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan (waaronder, maar niet beperkt tot de impliciete voorwaarden voor toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een doel en het verlenen van diensten met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid).

 11. Behoudens zoals wettelijk is vereist, is RS niet aansprakelijk jegens de Klant voor verliezen, schade of aansprakelijkheid die voortkomt uit de schending van impliciete garanties, (wettelijke of andere) voorwaarden of de schending van een andere wettelijke verplichting van RS. De Klant erkent dat hij er verantwoordelijk voor is om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die hij bestelt geschikt zijn voor de doelen waarvoor hij deze wil gebruiken.

10.          Exportcontrole en gebruiksbeperkingen

 1. Bepaalde producten die RS verkoopt, zijn onderworpen aan de regelgeving inzake exportcontrole van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en andere landen (“Exportwetgeving”). De Klant dient deze Exportwetgeving na te leven en een licentie of vergunning te verkrijgen voor het overdragen, exporteren, wederuitvoeren of importeren van de producten.

 2. De Klant heeft niet het recht om producten direct of indirect te verkopen, te laten verkopen, te vervreemden, te exporteren, weder uit te voeren of hier anders over te beschikken naar een land of entiteit waarop sancties of embargo's van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie of een ander land van toepassing zijn.

 3. De Klant verklaart dat de producten die van RS worden gekocht niet worden gebruikt, verkocht of opgenomen in producten die direct of indirect worden gebruikt in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens, leveringsvoertuigen en systemen hiervoor of voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens.

 4. Producten die RS verkoopt zijn niet aanbevolen of toegestaan voor gebruik in toepassingen voor levensinstandhouding of chirurgische implantaten, nucleaire of luchtvaarttoepassingen of toepassingen waarvan het ontbreken van één onderdeel personen of eigendommen ernstig zou kunnen schaden.

 5. De classificatie van producten voor exportdoeleinden, zoals ECCN- en Harmonised Tariff-nummers, wordt uitsluitend gedaan voor intern gebruik door RS. RS verstrekt deze informatie te goeder trouw op basis van de informatie die het op het moment van de samenstelling tot zijn beschikking heeft. RS garandeert of verklaart niet dat deze informatie actueel of juist is en is niet aansprakelijk jegens de Klant voor verlies of schade van de Klant als gevolg van het vertrouwen op deze informatie. De Klant gebruikt deze informatie voor eigen risico, zonder verhaal jegens RS. De Klant dient ervoor te zorgen dat hij alle geldende exportwetgeving naleeft, met inbegrip van het vaststellen van de juiste classificatie van een artikel als dit verder wordt geëxporteerd.

11.          Aansprakelijkheid

 1. RS is niet aansprakelijkheid voor verliezen, (directe, indirecte of gevolg-)schade, uitgaven, verplichtingen, winstderving, zakelijke of economische verliezen, verlies van goodwill, kosten (waaronder juridische kosten), vorderingen, verzoeken, procedures, vonnissen of andere kosten die voortkomen uit het verzuim om advies of informatie te geven of uit het geven van onjuist advies of onjuiste informatie (met inbegrip van informatie via de technische hulplijn van RS), ongeacht of dit te wijten is aan nalatigheid van RS, zijn werknemers, agenten of subcontractanten.

 2. RS is niet aansprakelijk voor economisch verlies, schadevergoeding als straf, winstderving of derving van verwachte toekomstige zaken, reputatie- of goodwillschade, verlies van een bestelling of overeenkomst of gevolg- of indirecte schade die allemaal kunnen voortkomen uit of verband houden met: (i) uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden van de overeenkomst tussen RS en de Klant, of van een bestelling die RS heeft aanvaard; (ii) een verplichting die RS bij wet is opgelegd en die voortkomt uit of verband houdt met de overeenkomst tussen RS en de Klant of de bestelling; (iii) een gebrek in de producten of diensten; (iv) de schending van intellectuele-eigendomsrechten; of (v) enig ander verlies dat voortkomt uit deze verkoopvoorwaarden.

 3. Als RS aansprakelijk is niettegenstaande andere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikel 9 (Garanties en rechtsmiddelen), artikel 10 (Gebruiksbeperkingen) en artikel 11 (Aansprakelijkheid), dan is de aansprakelijkheid van RS jegens de Klant die voortkomt uit of verband houdt met deze verkoopvoorwaarden of een bestelling ongeacht of dit contractueel, door een onrechtmatige daad of anders is in verband met een of meerdere (i) uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden van de overeenkomst tussen RS en de Klant, of een bestelling die RS heeft aanvaard; (ii) een verplichting die RS bij wet is opgelegd en die voortkomt uit of verband houdt met de overeenkomst tussen RS en de Klant of de bestelling; (iii) een gebrek in de producten of diensten; (iv) de schending van intellectuele-eigendomsrechten; of (v) enig ander verlies dat voortkomt uit deze verkoopvoorwaarden, in zijn geheel beperkt tot €70.000 of, als dit groter is, de totale waarde van de bestelling.

 4. Niets in deze verkoopvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het onderhavige artikel 11) vormt een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van RS wegens overlijden of letsel dat wordt veroorzaakt door nalatigheid van RS of zijn werknemers, agenten of subcontractanten of wegens fraude of andere zaken die niet wettelijk kunnen worden beperkt of uitgesloten.

12.          Annuleren en retourneren

 1. RS kan naar eigen goeddunken en schriftelijk toestaan dat een bestelling wordt geannuleerd als er geen sprake is van fouten in het product, mits RS de kosten die het heeft gemaakt terugkrijgt van de Klant en met inachtneming van de verwerkingskosten die zijn vastgesteld in het onderhavige artikel 12.

 2. Als slechts een gedeelte van de bestelling wordt geannuleerd, kan RS de Klant een eventueel verschil tussen de verkoopprijs per eenheid die van toepassing is op de daadwerkelijk verzonden hoeveelheid op het moment van annulering en de bestelde hoeveelheid in rekening brengen.

 3. Voor Klanten die geen Consumenten zijn, gelden verwerkingskosten voor alle producten die worden geretourneerd om andere redenen dan gebreken die worden gedekt door een garantie uit artikel 9.

 4. Voor Consumenten die een product willen retourneren gelden geen verwerkingskosten, mits de juiste procedure uit het onderhavige artikel 12 wordt gevolgd.

 5. Klanten kunnen uitsluitend onder de volgende voorwaarden producten retourneren aan RS en een krediet of terugbetaling ontvangen:

  1. Om een retournummer te verkrijgen dient de Klant via de website van RS een retour aan te melden(De procedure voor het aanmelden wordt uiteengezet op de website van RS: https://benl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=services/retouren);

  2. Retouren dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na de leveringsdatum (zoals wordt vermeld op de leveringsdocumentatie);

  3. Producten dienen in hun originele staat en verpakking te worden geretourneerd aan RS en in een staat die ervoor zorgt dat deze onmiddellijk opnieuw kunnen worden verkocht;

  4. De Klant dient alle specifieke instructies die op de Website van RS staan na te leven (inclusief de instructies onder het kopje Retouren: https://benl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=services/retouren of die met betrekking tot de retournering aan RS worden verstrekt; en
  5. Producten dienen naar behoren verpakt en geëtiketteerd te worden en voorzien te worden van het Referentie nummer van RS (Het referentie nummer wordt door RS verstrekt na aanmelding van een retour via de website) anders wordt eventueel krediet voor de geretourneerde producten gebaseerd op de laagste verkoopprijs.

 6. Als de Klant producten niet conform het bovenstaande artikel 12.1 sub (i) t/m (vi) aan RS retourneert (bijvoorbeeld nadat de retourneringsperiode is verstreken of in een ongepaste staat), kan RS weigeren de retournering te aanvaarden en de producten voor rekening van de Klant retourneren aan de Klant of verwerkingskosten in rekening brengen voor de daadwerkelijke verwerking (met inachtneming van de minimumkosten die worden vermeld op de Website van RS).

 7. Dit beleid voor retourneren zonder fouten geldt niet voor software, gekalibreerde producten, productieverpakkingsproducten, producten die niet in de catalogus staan, producten uit het uitgebreide assortiment, speciaal vervaardigde producten en producten die zijn gelabeld als niet-annuleerbaar of niet-retourneerbaar. Bovendien aanvaardt RS geen geretourneerde elektrostatisch gevoelige apparaten als de originele beschermende verpakking van RS beschadigd is, bijvoorbeeld als de zak is opengemaakt en opnieuw is gesloten of als er meerdere zakken aan elkaar zijn geniet.

 8. RS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade aan producten tijdens het vervoer van de Klant naar RS of voor artikelen die RS daarmee heeft ontvangen.

13.          Diensten

 1. RS biedt diensten aan voor producten. Deze diensten zijn onder andere: REPARATIE, KALIBRATIE, SOFTWARE-UPDATES, EPROM-PROGRAMMEREN en andere diensten die de partijen overeenkomen. RS kan een streefuitvoeringstermijn voor deze diensten opgeven, maar RS is niet aansprakelijk als het dit streven niet haalt. Behalve voor REPARATIE dienen de producten geen fysieke en elektrische schade en wijzigingen te hebben (anders dan wijzigingen die worden vermeld in de documentatie die bij het product is geleverd). De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op reparaties, kalibratie, software-updates en eprom-programmeren zijn:

  1. REPARATIES: de reparatiedienst is afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen en is uitsluitend beschikbaar als het product geen buitensporige fysieke of elektrische schade heeft en niet is gewijzigd (anders dan wijzigingen die worden vermeld in de documentatie die bij het product is geleverd). Instructies uit de reparatie-informatie/vragenlijst die bij het desbetreffende product is geleverd, dient te worden nageleefd. RS kan het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen door een vervangend product. Alle door een Klant gegenereerde software die met een product wordt geretourneerd, wordt bij ontvangst gewist of op andere wijze vernietigd en RS is niet aansprakelijk met betrekking tot data uit deze software.

  2. KALIBRATIE: RS controleert op gepaste punten of het product overeenstemt met de gepubliceerde specificatie met gebruik van werknormen die periodiek worden gecontroleerd en die kunnen worden herleid tot nationale normen. De volledige details van de KALIBRATIE staan op de Website van RS.

  3. SOFTWARE-UPDATE: RS installeert de recentste versie van software. RS controleert of het apparaat werkt om ervoor te zorgen dat de software wordt geaccepteerd.

  4. EPROM-PROGRAMMEREN: de Klant is aansprakelijk jegens RS voor schade aan en/of kosten voor RS die voortkomen uit een computervirus in een medium dat de Klant aan RS heeft verstrekt om te gebruiken in de EPROM-programmeerdienst. Data of programma's in de apparaten van de Klant worden verwijderd of op andere wijze vernietigd en RS is niet aansprakelijk jegens dergelijke data of programma's. De Klant dient RS in kennis te stellen van zijn specifieke vereisten en RS aanvaardt geen aansprakelijkheid als de Klant dit verzuimt. De Klant garandeert dat het kopiëren of verwerken door RS van een programma dat in enige vorm aan RS is verstrekt geen schending vormt van de intellectuele eigendom of andere rechten van derden.

14.          Overmacht

Een geval van overmacht is iedere gebeurtenis die buiten de invloed van RS valt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen, files, stilstand van een externe lijn, of het onvermogen van RS om diensten, materialen of artikelen te leveren die vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behalve tegen verhoogde prijzen). Als de RS wegens een geval van overmacht wordt gehinderd of beperkt bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze verkoopvoorwaarden, dan dient RS gedurende de periode dat deze gebeurtenis aanhoudt te worden ontheven van zijn verplichtingen en is het niet aansprakelijk voor vertraging en/of verzuim om zijn verplichtingen in die periode uit te voeren. Als het geval van overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, kan RS de desbetreffende bestelling annuleren of deze verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk annuleren, zonder aansprakelijkheid jegens de Klant.

15.          Intellectuele-eigendomsrechten

 1. De Klant erkent dat RS en zijn licentiegevers de intellectuele-eigendomsrechten bezitten van de Website van RS, de catalogi van RS, de inhoud en de voorraadnummers van de catalogus, en dat de gehele of gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RS verboden is.

 2. RS garandeert of verzekert de Klant niet dat geleverde producten geen inbreuk vormen op de intellectuele-eigendomsrechten van derden.

16.          Omkopingsbestrijding

 1. De Klant dient alle geldende wetten en regelgeving op het gebied van omkopings- en corruptiebestrijding na te leven (en ervoor te zorgen dat de aan hem gelieerde personen en anderen die zaken of diensten verlenen in verband met deze voorwaarden dit doen) en dient:

  1. werknemers, agenten of subcontractanten van RS niet (direct of indirect) te verleiden om in ruil voor een geschenk, geld of een andere stimulans de Leverancier een concessie te doen of een voordeel toe te kennen, ervan af te zien of na te laten om een verrichting te doen;

  2. niets te doen of na te laten dat ervoor zorgt of RS ertoe brengt om een van de Relevante vereisten te schenden; en

  3. alle verzoeken of vragen om een ongepast financieel of ander voordeel die de Klant heeft ontvangen in verband met deze voorwaarden onverwijld te melden.

 2. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat:

  1. werknemers van RS niet het recht hebben om geschenken met meer dan een symbolische waarde, leningen, buitensporige entertainment of andere aanzienlijke gunsten te aanvaarden van ondernemingen en personen die zaken doen met RS of dit willen doen;

  2. werknemers van RS niet het recht hebben te verzoeken om geschenken of andere gunsten van ondernemingen en personen die zaken doen met RS of dit willen doen; en

  3. entertainment van werknemers van RS uitsluitend aanvaardbaar is als dit een verdedigbaar zakelijk doel heeft. Dit dient redelijk te zijn en werknemers, agenten of contractanten van RS dienen iets vergelijkbaars terug te kunnen geven.

 3. Financiële beperkingen voor geschenken en entertainment staan in het Omkopingsbeleid van RS en nadere details zijn op verzoek verkrijgbaar.

 4. Schendingen van het onderhavige artikel 16 vormen een wezenlijke schending van deze voorwaarden, waartegen geen rechtsmiddel mogelijk is.

17.          Gegevensbescherming en klantgegevens

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken: https://benl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=aboutRS&file=privacy.

18.          Recht en jurisdictie

 1. De overeenkomst tussen RS en de Klant op basis van deze verkoopvoorwaarden die geldt voor iedere Klant wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht en de Klant onderwerpt zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse gerechtshoven, maar RS kan de overeenkomst in ieder bevoegd gerechtshof afdwingen.

 2. Als een deel van deze verkoopvoorwaarden niet afdwingbaar wordt geacht door een gerecht of een bevoegde autoriteit of niet afdwingbaar wordt geacht als dit op een bepaalde wijze wordt geïnterpreteerd, dan is het de uitdrukkelijke intentie van de partijen dat de desbetreffende formulering zodanig wordt geïnterpreteerd dat dit wordt voorkomen en dat de rest van de desbetreffende bepaling zodanig wordt geïnterpreteerd dat deze volledig van kracht is.

 3. De uitdrukkelijke of impliciete bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden afgedwongen door een persoon die hier geen partij bij is.

 

© RS Components Benelux, Stephanie Square Centre, Louizalaan 65,  1050 Brussel, België. tel: 02 528 07 70. RC Bruxelles: 637.337. BTW: BE 0467.850.695. © RS Components Benelux.

RS, PurchasingManager® en het symbool zijn handelsmerken van RS Components Limited. Een onderneming van Electrocomponents